Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Over ons


Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte is een vereniging met ruim 900 leden.

De algemene doelstelling van Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte is: belangenbehartiging van het dorp Lemelerveld en het omliggende buitengebied in de ruimste zin van het woord.

Dit staat voor:

  • Zo concreet mogelijk opkomen voor de belangen van alle Lemelervelders.
  • Ingewikkelde zaken m.b.t. de gemeente voor de burgers van Lemelerveld oplossen
  • Een “brug” zijn tussen burger en gemeente.
  • Participeren in gemeentelijk overleg ten gunste van het dorp Lemelerveld
  • Stimuleren van burger initiatieven
  • Toekomstvisie ontwikkelen t.a.v. noodzakelijke veranderingen op diverse gebieden.

Wij zijn als vereniging PB niet in staat de hiervoor beschreven doelstellingen in ons eentje te realiseren.  In samenwerking met bevoegde overheden, andere instanties en verenigingen kunnen we echter wel veel tot stand brengen, zo leren de afgelopen jaren.

De aard van het onderwerp is daarbij bepalend voor de rol die wij kunnen vervullen. Zo kan PB als bemiddelaar tussen partijen optreden. Vaak nemen we het initiatief om ontwikkelingen in gang te zetten.  Op een ander moment zullen we ontwikkelingen ondersteunen door bijvoorbeeld te participeren in werkgroepen en deel te nemen aan overlegstructuren om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de gemeente of in het dorp.

Het bestuur van PB is alleen in staat deze rollen te vervullen indien er voldoende “voeding” vanuit de bevolking wordt aangereikt. 

Samenstelling bestuur per juni 2023:
Erik Jansen Holleboom, 
Ietje Pauw
Lies Akkermans

Het bestuur wil graag een representatieve afspiegeling zijn van de Lemelerveldse bevolking, met vertegenwoordigers uit diverse geledingen. Denk hierbij aan mensen uit de agrarische sector, ondernemers, niet agrarische bewoners van het buitengebied aan verschillende kanten van het dorp, en bewoners uit verschillende wijken van het dorp zelf.

Plaatselijk Belang heeft geen binding met een politieke, kerkelijke of maatschappelijke stroming. Elke maand wordt er vergaderd en eens per jaar organiseert zij een ledenvergadering.

Word lid van Plaatselijk Belang voor slechts € 5,00 per jaar.
email: info@pblemelerveld.nl

Foto Erik tijdens informatieavond-PB-
logo PB